24 uur reglement

Reglement voor de deelnemers aan 24 uur Oostburg

Organisatie

24 uur Oostburg wordt georganiseerd door Wandelvereniging Voor de Wind, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (50916203) en bij Wandelsport Vlaanderen (3440)

Deelname
Deelnemers/wandelaars melden zich aan via de site www.wvvoordewind.nl
Deelnemers ontvangen een bevestiging per mail, nadat door inschrijving hun personalia bekend zijn geworden en nadat het inschrijfgeld is bijgeschreven.
Alleen wandelen is toegestaan, de tocht staat ook open voor Nordic Walkers. Hardlopen is verboden en kan leiden tot uitsluiting.
Vanwege de vele onverharde paden in het parcours is de wandeltocht niet geschikt voor rolstoelers.
De deelnemers dienen de voorgeschreven route te volgen.
Wandelaars die een vervoermiddel gebruiken worden uit de tocht gehaald en zijn van verdere deelname uitgesloten. Dit geldt ook voor wandelaars die naar het oordeel van de organisatie niet meer in staat zijn om de wandeltocht binnen de daarvoor gestelde tijd uit te lopen. Zij worden uit de tocht gehaald.
Opening- en sluitingstijden van de verzorging- c.q. stempelposten zijn gebaseerd op een gemiddelde loopsnelheid van minimaal 4 kilometer per uur, inclusief pauze.

Aansprakelijkheid
Deelname is geheel op eigen risico.
Wandelvereniging Voor de Wind kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekte, ongevallen, diefstal, verlies en/of andere schade tijdens de wandeltocht, ongeacht de oorzaak.

Start
Deelnemers kunnen vanaf 16:00 uur de inschrijfkaart ophalen bij de aanmeld locatie. De inschrijfkaart is tevens stempelkaart. Het starttijdstip is voor alle deelnemers hetzelfde: voor de 80 km, 100 km en 106 km vrijdagavond stipt om 19:00 uur. Voor de deelnemers aan de Zeeuwse 250 (42 km) ligt de inschrijfkaart zaterdagmorgen vanaf 8:00 uur klaar. In verband met de bezetting van de verzorgingsposten en beveiligen van delen van het parcours wordt hiervan niet afgeweken. Bij de verzorging- c.q. stempelposten wordt er gestempeld door vrijwilligers van de organisatie. Zij zijn herkenbaar aan een organisatie T-shirts.

Medische keuring en leeftijd
Een bewijs van medische keuring is niet verplicht. De organisatie gaat ervan uit dat alle deelnemers zelf kunnen beoordelen dat zij geschikt zijn deze wandeltocht tot een goed einde te brengen. Er is geen minimum- of maximumleeftijd voor deelname. Bij personen van jonger dan 16 jaar gaat de organisatie ervan uit dat zij bij deelname toestemming hebben van ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger.

Regelgeving
Tijdens de wandeltocht blijven de normale verkeersregels onverkort van kracht. In de bebouwde kom betekent dit op de trottoirs of rechterzijde van de weg lopen, buiten de bebouwde kom de linkerzijde van de weg nemen. Deelnemers zijn verplicht aanwijzingen van verkeersregelaars op te volgen. Van de wandelaars wordt verwacht dat zij gedurende de nacht een reflecterend hesje dragen, evenals een (hoofd)lamp.
Deelnemers dienen hun afval te deponeren in de door de organisatie langs de route geplaatste afvalbakken. Muziek wordt beluisterd met oordopjes, zodat andere wandelaars niet gehinderd worden. Tijdens de nachtelijke passage van de dorpskernen wordt het geluidsvolume beperkt. Deelnemers maken op gepaste en nette wijze gebruik van de sanitaire voorzieningen bij de verzorgingsposten.

Teruggave van inschrijfgeld
Teruggave van inschrijfgeld is slechts in beperkte omstandigheden, ter beoordeling aan de organisatie, mogelijk.
Als door omstandigheden het evenement niet doorgaat wordt het inschrijfgeld minus € 2,50 (administratie- en organisatiekosten) teruggestort.

Gebruik van fotomateriaal
Tijdens de wandeltocht is het mogelijk dat er foto’s en/of videomateriaal van de deelnemers worden gemaakt. Deelnemers gaan akkoord met het maken en gebruik van dit materiaal voor de website, lokale en social media en dergelijke.

Privacy
Wandelvereniging Voor de Wind verwerkt persoonsgegevens conform de privacyverklaring die terug te vinden is op de website www.wvvoordewind.nl.

Gevallen waarin dit reglement niet voorziet
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van 24 uur Oostburg.